недеља, 11. август 2013.

Umetnost?! / Art!?

  U svojoj svakodnevnici na svakom koraku može se čuti reč umetnost. Ona se bezrezervno upotrebljava u svim segmentima društva. Da li je ta reč precenjena ili je u današnje vreme baš tako lako postati umetnik. Kada se osvrnete oko sebe u oči će vam sa svih strana upadati ova reč. Ta umetnost, kao da je dele u supermarketu na promociji uz svaki kupljeni prašak za veš. Da li su ti samoproklamovani umetnici zaista oličenje neke vrednosti ili je to još jedan plod medijskog holokausta koji nam umeće još jedan metak u mozak, ne bi li nam otupeli razum do krajnje granice i izbili poslednju dasku razuma? Da li je to još jedan udarac mediokriteta koji postavljaju još jedan lažni kriterijum lažnog materijalističkog sistema vrednosti u kojem obitavaju.
  Kažu slikar je umetnik. Da li je?! Oni kažu vrednost slike to dokazuje. Škrabotina na parčetu papira vredi milion pravougaonih papira. I eto to je njihov jadni argument. Ako novac kao papir ima lažnu vrednost, automatski njihova slika ima lažnu vrednost iz čega proizilazi činjenica da su i oni lažni umetnici kao i njihov novac i njihova slika. Kažu pisac je umetnik. Njegova knjiga se prodala u milion primeraka. Mašta prenesena na papir, našminkana sa gomilom podataka pokupljenih iz sveta koji nas okružuje u vidu teksta koji je prošao kroz sito ekipe lektora. Opet novac, opet nešto što manje više može svako, samo još jedna veština. Onda u taj materijalistički koncept umetnosti uskoči odjednom i estradni umetnik. E tu već satiričnost dolazi do svog vrhunca. Da li tu spadaju muzičari, striptizete... to ni oni sa sigurnošću više ne mogu da objasne, ali argument je i dalje univerzalan, zaradjuju mnogo para viseći na tv-u. Kažu skupi se hiljade ljudi da ih gleda i sluša, to je valjda znak da su umetnici. Eto ti mizerije, gomila polupanih, pogubljenih mozgova, dodje da gleda svoje proste idole, poistovećuje se sa njima, narkomanima, kurvama, kurvarima, mulju ovog društva. Da li su drugačiji ovi što se dive ovim prethodnim umetnicima iz teksta, pogotovo ovi što daju milione za ono što su "umetnici" stvorili veštinom, prstima svoga očaja? Bojim se da nema razlike.
  Šta je onda zapravo ta umetnost? Da li umetnik uopšte postoji? Neću vas razočarati, pa da pomislite da imam manire običnog demagoga. Naravno da umetnost i umetnik postoje, ali ne spadaju u domen zanimanja. Stvoriti dobrog čoveka, e to je prava umetnost. Kada lošeg preobratite u dobrog ili od svog deteta stvorite dobrog čoveka ili učinite neko dobro delo, pomognete nekome, to je umetnost koja vredi. Ona ne može da se kupi i da se meri jedinicama bezvrednog papira, jer je ona iznad lažnog sistema vrednosti koji vlada danas.
  To su pravi umetnici čija dela zaista vrede. Ugledajte se na njih i težite da budete umetnici jer će jednog dana samo to biti važno.
...................................................................................................................................................................

  Every day you can hear the word art. It is unconditionally used in all segments of society. Is the word overrated or is today just as easy to become an artist? When you look around everywhere you will see the word. An art as it is shared in a supermarket on the promotion with every purchase of laundry detergent. Are that self-proclaimed artists truly the epitome of a certain value, or is it more a product of the media that their Holocaust of mind has inserted another bullet in our brain, in order to numb our mind to the limit and broke last plank of reason? Is this another blow mediocrity that set up another false criteria in their materialistic value system in which our world lives.
  They say painter is an artist. Is it?! They say the value of pictures prove it. Scribble on a piece of paper worth millions of rectangular papers. And so it is their poor argument. If paper money is a false value, automatically his picture is false value which indicates the fact that he is a fake artists. They say the writer is an artist. His book has been sold in millions of copies. Imagination transferred to paper, maked-up with a bunch of information picked up from the world around us, put it in a text that has passed through the sieve of lecturers. Money again, again something that pretty much everyone can, just another skill. Then in the materialistic concept art suddenly jumped an entertainer artist. Right there satire reaches it's climax. Do they include musicians, strippers ... something that they certainly can no longer explain, but the argument is still universal, they earn a lot of money hanging on tv. They say thousands of people gathered to watch and listen them, that's probably a sign of the artists. There is a misery, a bunch of broken, slain brains, comes down to simple images, identified with them( drug addicts, whores, prostitutes...mud of society). Are these people, who admire these artists from the beggining of the text, different? Especially those who gave millions for what their "artists" created with their skill, with their despair fingers? I'm afraid that there is no difference.
  What is it really an art? Is there an artist in general? I will not disappoint you, to think that I have manners of an ordinary demagogue. Of course art and artist exist, but do not fall into the domain of interest. Create a good man, now that's real art. When transformed bad man into good one, or when you create your child into a good man, or done a good deed to help someone, it is an art that worths. It can't be purchased to measure units of worthless paper, because it is above the false value system that prevails today.
  These are true artists whose work really worth. Look to them and aspire to be an artists because one day only that will be important.